فهرست بستن

نرم‌افزار «بیان»

دسترسی به شعر شاعران پارسی زبان:شعر کهنحکیم فردوسیابوسعید ابوالخیرناصرخسروحکیم سناییباباطاهرفخرالدین عراقیخاقانیخواجوی کرمانیعبدالرحمن جامیشاه نعمت الله ولیشیخ بهاییفیض کاشانیهاتف اصفهانیرضی الدین آرتیمانیمحتشم کاشانیشعر معاصراقبال لاهوریملک الشعرای…

نرم‌افزار «سخن»

دسترسی به شعر شاعران پارسی زبان:شعر کهنخواجه شمس الدین حافظسعدی شیرازیمولانا جلال الدینحکیم عمر خیامشیخ محمود شبستریحکیم نظامیشعر معاصرنیما یوشیجمهدی اخوان ثالثسهراب سپهریفروغ فرخزاداحمد شاملوفریدون…