فهرست بستن

جشنواره نوجوان خوارزمی

جشنواره نوجوان خوارزمی
محور زبان و ادبیات فارسی (احساس واژه‌ها)

این بخش از جشنواره با محوریت «تقویت توانایی اندیشیدن»، «زمینه‌سازی برای تقویت و پرورش خلاقیت و ذوق هنری، ادبی» و «تقویت حافظه‌ی دیداری و سواد ادراکی» که از اصول برنامه‌ی درسی زبان و ادبیات فارسی دوره‌ی اول متوسطه، به‌ویژه در بخش مهارت‌های نوشتاری است، در سه بخش «تصویرخوانی»، «نگارش متن» و «خوانش» به‌صورت انفرادی برگزار خواهد شد. مجموع امتیازات مکتسبه در هر بخش، ملاک و معیار ارزیابی نهایی شرکت‌کنندگان قرار خواهد گرفت.