تألیفات و مقالات

تألیفات:

  • مرد تمام (جستاری در احوال و اقوال محمدعلی فروغی)، ۱۳۹۲: قم. دیدن

  • شکوه سخن (جستاری در ادبیات فارسی)، ۱۳۹۴: قم. دیدن

مقالات:

  • بررسی ژرف ساخت زبان تاتی در پیوند با زبان وفسی، ۱۳۹۴.

  • بررسی مفهوم خشم و خشونت در ادبیات فارسی، ۱۳۹۵.

  • بازتاب آسمان در متون نظم فارسی (خوانشی آسمانی از شعر شاعران پارسی‌گو)، ۱۳۹۵. دیدن

  • بررسی نظریه‌ی «عادت الله» در مثنوی معنوی مولانا جلال‌الدین، ۱۳۹۶.

جزوات:

  • آموزش عروض «دروج». دیدن

  • آموزش عروض «گوهران». دیدن