عروض را آسان بیاموزید (جزوه آموزش عروض دُروج)

عروض را آسان بیاموزید

تشخیص بسیار آسان وزن شعرها


با استفاده از این جزوه می توانید به راحتی و بدون نیاز به مطالعه کتاب های گوناگون پرکاربردترین اوزان شعر پارسی را یک جا داشته باشید و از آن استفاده کنید.

 
ویژگی های این جزوه:
– بیان مختصر تاریخچه ی عروض
– تفکیک اوزان با توجه به بحر
– آوردن نمونه ی شعر از هر وزن
– توضیح و معنی تمامی زحافات موجود در هر وزن
– توضیح کامل اختیارات شاعری
– ارائه ی صورت عروضی هر بحر و معنی آن
– دسته بندی ارکان عروضی به تفکیک هجاها
– (مهم ترین ویژگی) ارائه ی یک جدول که به راحتی می توانید نام و بحر اوزان را به خاطر بسپارید

 

همگی در جزوه آموزش عروض دُروج

دیدگاهتان را بنویسید