فهرست بستن

بخش نخست: تصویرخوانی

1. ابتدا دانش‌آموز عنوانی کوتاه، مناسب و زیبا برای تصویر انتخاب می کند.

2. جزییات تصویر: در این بخش دانش‌آموز هر آنچه را که از برون و ظاهر تصویر مشاهده می‌کند و می‌بیند،  در قالب یک یا دو بند به‌صورت جمله‌های توصیفی و کاملاً آزاد و خلاقانه و با توجه به ارتباط عناصر و پیکره‌ی تصویر و بدون توجه به ساختار کتاب (مقدمه، بدنه و نتیجه) می‌نویسد. (5-10 سطر)

3. پیام تصویر: در این مرحله دانش‌آموز پیام و یا پیام‌هایی که از تصویر برداشت می‌کند در یک بند می‌نویسد. (2-5 سطر)

شرح ملاک‌های ارزیابی «بخش نخست: تصویرخوانی» هنگام داوری

1-انتخاب عنوان زیبا برای تصویر: که نشانه ذوق و استعداد و هنرمندی نویسنده است ، باعث جلب توجه خواننده نیز می شود . بنابر این عنوان زیبا، عنوانی است که در ارتباط با تصویر و کوتاه باشد. اگر به صورت ترکیبی و دو کلمه ای  باشد؛  بهتر  است . واضح باشد و عنوان، کلی باشد به گونه ای که بتوان مفهوم عام تری از تصویر برداشت کرد.

2- نگاه نو و خلاقانه به تصویر: خلق به معنای آفریدن نو و نوآفرینی است . بنابراین باید دیدگاهی متفاوت از دیگران داشته باشیم.این نگاه نو و خلاقانه در تمام بخش های تصویر خوانی جاری است . یعنی باید در انتخاب عنوان وهم در بخش جزییات تصویر وهم در بخش درک مناسب از عناصر و پیکره ی تصویر ، این نگاه خلاقانه را در نظر گرفت. کسی می تواند به نگاه نو دست یابد که رها شدگی در نوشتن را تمرین کرده باشد و ذهنی آزاد و پویا داشته باشد و ذهنش گرفتار مسائل تکراری نباشد . در اینجا باید متذکر شد که نسبت به تصویر نگاه متفاوت داشته باشیم ، نگاهی که در برگیرنده ی مفهوم تصویر باشد وهم نویسنده بتواند به درونه ی تصویر برسد و درونه ی تصویر را درک وکشف کند.برونه و ظاهر تصویر یک بحث است که رنگ و خطوط و حجم و… باهم و در مجموع یک تصویر کلی را می سازد و مفاهیمی را منتقل می کند. اما درونه ی تصویر بحث مهم تری است که باید به آن پرداخته شود و نویسنده بتواند به اعماق تصویر برود ومفاهیم را درک و کشف کند و با مسائل جامعه ارتباط دهد.

3- توجه به جزییات تصویر (رنگ ، خطوط، حجم و …): نویسنده در این بخش ، هر آنچه از برونه ی تصویر شامل رنگ ها، خطوط وه پدیده ای که می بیند ؛ وهر آنچه از درونه ی تصویر ( پرواز ذهن به درون تصویر و پس زمینه های تصویر ) می بیند ؛ شامل می شود و نویسنده همه را به صورت جملات انشایی ، خلاقانه و زیبا ومنسجم بنویسد . این بخش را می توان با حواس پنجگانه و حتی ارتباط درونی با تصویر به رخ کشید .

4- درک مناسب از عناصر و پیکره ی تصویر : این ملاک ارتباط تنگاتنگی با اجزای بالا دارد.یعنی عنوان و جزییات تصویر و نگاه نو را نیز شامل می شود . و پیام تصویر را نیز اختصاصی در بر می گیرد. اما مقصود آن است که نویسنده از تمام اجزا و عناصر و کل تصویر ، یک یا چند برداشت ، پیام ، درک مناسب ، عمیق و گسترده را کشف کند و آن درک پیام و برداشت نیز نو و خلاقانه باشد به گونه ایکه تا کنون کسی به آن دست پیدا نکرده است.